Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie diet dla radnych Gminy Ciepielów na czas VII kadencji 2014 – 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:36:45 | Data modyfikacji: 2015-03-13 11:40:51.
 Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/204/2002 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 lutego 2002 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz określenia sposobu i trybu ich zbycia

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:38:05 | Data modyfikacji: 2015-03-13 11:41:11.
 Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Ciepielowie NR XXXII/186/2013 z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:39:10.
 Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:39:49.
 Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciepielów w zakresie ustalenia jednostek pomocniczych gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:40:21.
 Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie funduszu sołeckiego w roku 2016

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-04-03 12:14:02.
 Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-04-03 12:15:07.
 Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciepielów w 2015 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-04-03 12:16:05.
 Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Nowy Kawęczyn i Stary Kawęczyn na Kawęczyn

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-04-03 12:16:44.
 Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Pcin (kolonia)

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-04-03 12:17:25.
 Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Ranachów na powszechnie stosowaną nazwę Ranachów B

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-04-03 12:18:02.
 Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Struga osada leśna

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-04-03 12:18:37.
 Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-04-03 12:19:46.
 Uchwała Nr V/37/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przekazania samochodu stanowiącego mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-04-03 12:20:24.
 Uchwała Nr V/38/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Ciepielów do programu profilaktycznego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu realizowanego w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego pod nazwą: „B&N – czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-04-03 12:21:10.
 Uchwała Nr V/39/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-04-03 12:21:48.
 Uchwała Nr V/40/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie stanowiska Rady Gminy w Ciepielowie dotyczącej inicjatywy budowy krytego basenu w Lipsku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-04-03 12:22:26.
 Uchwała Nr V/41/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-04-03 12:23:10.
 Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-04-21 14:29:53.
 Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-06-10 09:05:23 | Data modyfikacji: 2015-06-10 09:09:22.
 Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-06-10 09:13:23.
 Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-06-10 09:16:06.
 Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-06-10 09:16:43.
 Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Ciepielów za 2014 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-06-10 09:18:30.
 Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-06-10 09:19:42.
 Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w zespole szkół i szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-06-10 09:20:55.
 Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi lipskiemu na realizacje odbudowy drogi powiatowej 1914W Ciepielów – Świesielice – Tymienica o długości 1539 mb. w miejscowości Rekówka

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-06-10 09:21:27.
 Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-06-10 09:22:10.
 Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2015 – 2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-06-10 09:24:12.
 Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy za 2014 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-07-16 09:32:53.
 Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-07-16 09:33:41.
 Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok – rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-07-16 09:34:28.
 Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie za 2014 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-07-16 09:35:07.
 Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-07-16 09:35:50.
 Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości położonej w miejscowości Antoniów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-09-16 13:50:23.
 Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości położonej w miejscowości Antoniów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-09-16 13:51:03.
 Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Ciepielów do programu profilaktycznego Komendy Powiatowej Policji w Lipsku pn. „Senior II”

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-09-16 13:53:03.
 Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-09-16 13:53:55.
 Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2015 – 2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-09-16 13:54:41.
 Uchwała Nr X/63/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie zamian w uchwale budżetowej na rok 2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-09-16 13:56:07.
 Uchwała Nr X/64/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2015 – 2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-09-16 13:57:01.
 Uchwała Nr XII/65/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-11-18 13:28:51.
 Uchwała Nr XII/66/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/43/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-11-18 13:29:31.
 Uchwała Nr XII/67/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/44/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-11-18 13:30:10.
 Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zamian w uchwale budżetowej na rok 2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-11-18 13:31:02.
 Uchwała Nr XII/69/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2015 – 2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-11-18 13:31:54.
 Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2015 roku w sprawie stanowiska Rady Gminy w Ciepielowie dotyczącej inicjatywy przebudowy drogi powiatowej 4520W Kroczów Mniejszy – Pcin (droga powiatowa od drogi krajowej nr 79 w Pcinie w kierunku do Kroczowa – do skrzyżowania przy budynku dziennego ośrodka fizjoterapii w Pcinie) o długości 1430 mb

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-11-18 13:32:35.
 Uchwała Nr XII/71/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2015 roku w sprawie stanowiska Rady Gminy w Ciepielowie dotyczącej inicjatywy przebudowy drogi powiatowej 1906W Czerwona – Ciepielów (droga powiatowa z Ciepielowa przez Wielgie i Bakową do Czerwonej – odcinek od parku w Ciepielowie do wysokości końca cmentarza parafialnego w Ciepielowie) o długości 750 mb

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-11-18 13:33:19.
 Uchwała Nr XII/72/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2015 roku w sprawie stanowiska Rady Gminy w Ciepielowie dotyczącej inicjatywy przebudowy drogi powiatowej 1910W Bąkowa – do drogi woj. 747 (droga powiatowa z Bąkowej przez Podolany do Jaworu Soleckiego do drogi wojewódzkiej 747, w granicach gminy Ciepielów) o długości 1800 mb

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-11-18 13:33:59.
 Uchwała Nr XIII/73/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 października 2015 roku w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:16:29.
 Uchwała Nr XIV/74/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie upamiętania wieloletniego wójta gminy Ciepielów śp. Bogdana Czapli poprzez odsłonięcie tablicy pamiątkowej w 25 rocznicę wolnych wyborów samorządowych w Polsce

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:17:09.
 Uchwała Nr XIV/75/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ciepielów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:20:16.
 Uchwała Nr XV/76/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2016 dla celów podatku rolnego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:20:56.
 Uchwała Nr XV/77/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:21:38.
 Uchwała Nr XV/78/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:22:18.
 Uchwała Nr XV/79/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:23:00.
 Uchwała Nr XV/80/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015 roku uchylająca Uchwałę Nr II/9/2002 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:23:42.
 Uchwała Nr XV/81/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:24:31.
 Uchwała Nr XV/82/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:25:12.
 Uchwała Nr XV/83/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:25:54.
 Uchwała Nr XV/84/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli Gminy Ciepielów do Zgromadzenia Związku Gmin nad Iłżanką

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:27:39.
 Uchwała Nr XV/85/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zgody na udzielenie z budżetu Gminy Ciepielów pomocy finansowej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:27:56.
 Uchwała Nr XV/86/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:28:50.
 Uchwała Nr XVI/87/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 – 2026

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-01-22 12:54:27.
 Uchwała Budżetowa na rok 2016 Nr XVI/88/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-01-22 12:55:47.
 Uchwała Nr XVI/89/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie emisji obligacji

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-01-22 12:56:32.
 Uchwała Nr XVI/90/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-01-22 12:57:43.
 Uchwała Nr XVI/91/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ciepielowie w roku 2016

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-01-22 12:58:37.
 Uchwała Nr XVI/92/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii na rok 2016

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-01-22 12:59:19.
 Uchwała Nr XVI/93/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-01-22 13:00:17.
 Uchwała Nr XVI/94/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-01-22 13:01:38.
 Uchwała Nr XVI/95/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ciepielów na lata 2016 – 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-01-22 13:02:40.
 Uchwała Nr XVI/96/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2016 – 2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-01-22 13:03:26.
 Uchwała Nr XVI/97/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ciepielów na lata 2016 – 2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-01-22 13:04:12.
 Uchwała Nr XVI/98/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-01-22 13:05:17.
 Uchwała Nr XVI/99/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/85/2015 Rady Gminy Ciepielów z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zgody na udzielenie z budżetu Gminy Ciepielów pomocy finansowej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-01-22 13:05:57.
Data wprowadzenia: 2016-01-22 13:05:57
Opublikowane przez: Marcin Bielecki