Uchwała Nr XVI/96/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Ciepielów lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-01-13 10:54:41.
 Uchwała Nr XVI/97/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-01-13 10:55:40.
 Uchwała Nr XVI/98/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-01-13 10:56:21.
 Uchwała Nr XVI/99/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-01-13 10:56:58.
 Uchwała Nr XVII/100/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Ciepielów, tworzących nowe miejsca pracy.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-02-22 14:12:53.
 Uchwała Nr XVII/101/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-02-22 14:13:29.
 Uchwała Nr XVII/102/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie zdjęcia ze stanu środka trwałego stanowiącego mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-02-22 14:14:11.
 Uchwała Nr XVII/103/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ciepielów z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-02-22 14:14:42.
 Uchwała Nr XVII/104/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ciepielowie w roku 2012

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-02-22 14:15:08.
 Uchwała Nr XVII/105/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-02-22 14:15:34.
 Uchwała Nr XVII/106/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/80/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomani na rok 2012.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-02-22 14:16:13.
 Uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-02-22 14:16:46.
 Uchwała Nr XVIII/108/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie funduszu sołeckiego w roku 2013

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-04-10 09:07:13.
 Uchwała Nr XVIII/109/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały NR IX/63/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie określenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-04-10 09:07:58.
 Uchwała Nr XVIII/110/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IX/53/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu wpłaty podatków

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-04-10 09:08:31.
 Uchwała Nr XVIII/111/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ciepielów na lata 2008 – 2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-04-10 09:09:52.
 Uchwała Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-04-10 09:10:22.
 Uchwała Nr XIX/113/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-05-18 11:20:23.
 Uchwała Nr XIX/114/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/53/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu wpłaty podatków

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-05-18 11:21:26.
 Uchwała Nr XIX/115/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-05-18 11:22:11.
 Uchwała Nr XX/116/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-07-04 12:05:54.
 Uchwała Nr XX/117/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-07-04 12:06:49.
 Uchwała Nr XX/118/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011rok – rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-07-04 12:07:35.
 Uchwała Nr XX/119/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie za 2011 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-07-04 12:08:20.
 Uchwała Nr XX/120/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zlecenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ciepielowie realizację zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-07-04 12:09:04.
 Uchwała Nr XX/121/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-07-04 12:09:32.
 Uchwała Nr XXI/122/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie likwidacji środka trwałego stanowiącego mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:06:09.
 Uchwała Nr XXI/123/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:06:59.
 Uchwała Nr XXI/124/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:07:58.
 Uchwała Nr XXI/125/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie uchylenia mocy obowiązującej Uchwał Rady Gminy: Uchwały Nr X/67/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Lipskim dotyczącą użyczenia przez Gminę Ciepielów części nieruchomości zabudowanej oznaczonej Nr. ewid. 721/1 o pow. 1,26 ha, położonej w miejscowości Łaziska na cele Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Uchwały Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Lipskim dotyczącą użyczenia przez Gminę Ciepielów części nieruchomości zabudowanej oznaczonej Nr. ewid. 721/1 o pow. 0,21 ha, przyległej do budynku dworku, składającego się z 14 pomieszczeń o powierzchni ogólnej 183.28m2, położonej w miejscowości Łaziska na cele Środowiskowego Domu Samopomocy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:08:38.
 Uchwała Nr XXI/126/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Lipskim dotyczącą użyczenia przez Gminę Ciepielów części nieruchomości zabudowanej oznaczonej Nr. ewid. 721/1 o pow. 1,26 ha, położonej w miejscowości Łaziska na cele Środowiskowego Domu Samopomocy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:09:19.
 Uchwała Nr XXI/127/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2012 na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:09:49.
 Uchwała Nr XXI/128/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2012 na zadanie inwestycyjne „Poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę parkingów i chodników do cmentarza parafialnego wraz z małą architekturą krajobrazu”

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:10:48.
 Uchwała Nr XXI/129/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:11:33.
 Uchwała Nr XXI/130/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 sierpnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:12:08.
 Uchwała intencyjna Nr XXII/131/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu finansowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz wniesienia wkładu własnego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-09-10 10:41:44.
 Uchwała Nr XXII/132/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciepielów w roku szkolnym 2012/2013

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-09-10 10:44:01.
 Uchwała Nr XXIII/133/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 17 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Ciepielów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:55:38.
 Uchwała Nr XXIII/134/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 17 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Ciepielów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:56:08.
 Uchwała Nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 17 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ciepielów do realizacji projektu pn. "Odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych" w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:56:43.
 Uchwała Nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 17 września 2012 roku w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:57:06.
 Uchwała Nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi lipskiemu na realizację w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, zadania: "Przebudowa ( modernizacja) drogi powiatowej nr 1941W Ciepielów - Świesielice - Tymienica na odcinku Ciepielów - Rekówka z segregacją ruchu i zapewnieniem bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu w km 0+000 do 2+500, dł. odcinka 2500 mb”.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-11-19 13:38:33.
 Uchwała Nr XXIV/138/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-11-19 13:40:33.
 Uchwała Nr XXIV/139/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-11-19 13:41:24.
 Uchwała Nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 października 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-11-19 13:42:26.
 Uchwała Nr XXV/141/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-12-10 12:47:55.
 Uchwała Nr XXV/142/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2013 dla celów podatku rolnego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-12-10 12:50:00.
 Uchwała Nr XXVI/143/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-12-10 12:50:59.
 Uchwała Nr XXVI/144/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 5 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-12-10 12:51:45.
 Uchwała Budżetowa na rok 2013 Nr XXVII/145/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:45:34.
 Uchwała Nr XXVII/146/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:46:47.
 Uchwała Nr XXVII/147/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:47:30.
 Uchwała Nr XXVII/148/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie określenia częstotliwości i trybu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:48:02.
 Uchwała Nr XXVII/149/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:49:16.
 Uchwała Nr XXVII/150/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ciepielów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:50:07.
 Uchwała Nr XXVII/151/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:50:46.
 Uchwała Nr XXVII/152/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii na rok 2013.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:51:22.
 Uchwała Nr XXVII/153/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i przedszkoli, dla których Gmina Ciepielów jest organem prowadzącym.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:52:02.
 Uchwała Nr XXVII/154/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ciepielów do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:52:38.
 Uchwała Nr XXVII/155/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów w latach 2013-2020

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:54:26.
 Uchwała Nr XXVII/156/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:55:18.
Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:55:18
Opublikowane przez: Marcin Bielecki