UCHWAŁA Nr L/280/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ciepielowie w roku 2023

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-02-02 12:29:38.
 UCHWAŁA Nr L/281/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-02-02 12:29:58.
 UCHWAŁA Nr L/282/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIX/274/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2023 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-02-02 12:30:32.
 UCHWAŁA Nr L/283/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr XLIX/275/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-02-02 12:31:07.
 UCHWAŁA Nr L/284/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art.39 ust. 4 i ust.4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-02-02 12:31:35.
 UCHWAŁA Nr L/285/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Ciepielów oraz nadaniu jej statutu

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-02-02 12:31:59.
 UCHWAŁA Nr L/286/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Seniorów Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-02-02 12:32:24.
 UCHWAŁA Nr LI/287/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-03-20 09:32:41.
 UCHWAŁA Nr LI/288/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ciepielów na lata 2023-2025

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-03-20 09:33:03.
 UCHWAŁA Nr LI/289/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie wyboru członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-03-20 09:33:28.
 UCHWAŁA Nr LI/290/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr XLIX/275/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-03-20 09:34:02.
 UCHWAŁA Nr LII/291/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIX/274/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2023 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-03-20 09:35:44.
 UCHWAŁA Nr LII/292/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr XLIX/275/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-03-20 09:36:09.
 UCHWAŁA Nr LII/293/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie procedury związanej z nadaniem miejscowości Ciepielów statusu miasta

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-03-20 09:36:38.
 UCHWAŁA Nr LIII/294/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-04-13 12:37:30.
 UCHWAŁA Nr LIII/295/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciepielów w 2023 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-04-13 12:37:54.
 UCHWAŁA Nr LIII/296/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-04-13 12:39:16.
 UCHWAŁA Nr LIII/297/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów w części tekstowej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-04-13 12:39:44.
 UCHWAŁA Nr LIII/298/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-04-13 12:40:10.
 UCHWAŁA Nr LIII/299/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIX/274/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2023 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-04-13 12:40:56.
 UCHWAŁA Nr LIII/300/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr XLIX/275/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-04-13 12:41:22.
 UCHWAŁA Nr LIII/301/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-04-13 12:42:34.
 UCHWAŁA Nr LIII/302/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie funduszu sołeckiego w roku 2024

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-04-13 12:43:04.
 UCHWAŁA Nr LIV/303/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr XLIX/275/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-05-15 13:27:36.
 UCHWAŁA Nr LV/304/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Ciepielów za 2022 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-06-06 11:02:56.
 UCHWAŁA Nr LV/305/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie ustalenia zasad przekazywania oczyszczalni ścieków użytkownikom

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-06-06 11:03:19.
 UCHWAŁA Nr LV/306/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciepielów na lata 2023 – 2028”

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-06-06 11:03:41.
 UCHWAŁA Nr LV/307/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-06-06 11:04:04.
 UCHWAŁA Nr LV/308/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr XLIX/275/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-06-06 11:04:29.
 UCHWAŁA Nr LVI/309/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ciepielów wotum zaufania

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-07-26 14:48:39.
 UCHWAŁA Nr LVI/310/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-07-26 14:49:23.
 UCHWAŁA Nr LVI/311/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-07-26 14:49:51.
 UCHWAŁA Nr LVI/312/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok – rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-07-26 14:50:12.
 UCHWAŁA Nr LVI/313/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie za 2022 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-07-26 14:50:37.
 UCHWAŁA Nr LVI/314/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-07-26 14:51:01.
 UCHWAŁA Nr LVI/315/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-07-26 14:51:22.
 UCHWAŁA Nr LVI/316/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-07-26 14:51:43.
 UCHWAŁA Nr LVI/317/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIX/274/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2023 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-07-26 14:52:05.
 UCHWAŁA Nr LVI/318/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr XLIX/275/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-07-26 14:52:29.
 UCHWAŁA Nr LVI/320/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie określenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-07-26 14:52:58.
 UCHWAŁA Nr LVI/321/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lipskiego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-07-26 14:53:21.
 UCHWAŁA Nr LVII/322/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/321 /2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lipskiego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-08-24 10:27:36.
 UCHWAŁA Nr LVII/323/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr XLIX/275/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-08-24 10:28:03.
 UCHWAŁA Nr LVI/319/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów (zmiana nr 3)

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-09-14 08:20:56.
 UCHWAŁA Nr LVIII/324/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 25 sierpnia 2023 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-09-14 08:21:34.
 UCHWAŁA Nr LVIII/325/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 25 sierpnia 2023 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-09-14 08:21:52.
 UCHWAŁA Nr LVIII/326/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 25 sierpnia 2023 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-09-14 08:22:08.
 UCHWAŁA Nr LVIII/327/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 25 sierpnia 2023 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-09-14 08:22:27.
 UCHWAŁA Nr LVIII/328/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 25 sierpnia 2023 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-09-14 08:22:49.
  UCHWAŁA Nr LVIII/329/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 25 sierpnia 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej na terenie Gminy Ciepielów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-09-14 08:23:12.
 UCHWAŁA Nr LVIII/330/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 25 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr XLIX/275/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-09-14 08:23:36.
 UCHWAŁA Nr LIX/331/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 14 września 2023 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu socjalnego pn. ,,Paczka Bożonarodzeniowa dla seniorów 70+” w gminie Ciepielów w 2023 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-10-05 13:14:34.
 UCHWAŁA Nr LIX/332/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr XLIX/275/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-10-05 13:14:52.
 UCHWAŁA Nr LX/333/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 6 października 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIX/274/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2023 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-10-31 07:42:34 | Data modyfikacji: 2023-10-31 07:43:30.
 UCHWAŁA Nr LX/334/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 6 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr XLIX/275/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-10-31 07:44:39.
 UCHWAŁA Nr LXI/335/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 października 2023 roku w sprawie przystąpienia Gminy Ciepielów w roku 2024 do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-11-22 12:42:24.
 UCHWAŁA Nr LXI/336/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 października 2023 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-11-22 12:42:58.
 UCHWAŁA Nr LXI/337/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 października 2023 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-11-22 12:43:18.
 UCHWAŁA Nr LXI/338/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 października 2023 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-11-22 12:43:42.
 UCHWAŁA Nr LXI/339/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 października 2023 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-11-22 12:43:58.
 UCHWAŁA Nr LXI/340/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 października 2023 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-11-22 12:44:18.
 UCHWAŁA Nr LXI/341/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 października 2023 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-11-22 12:44:41.
 UCHWAŁA Nr LXI/342/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 października 2023 roku w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-11-22 12:45:01.
 UCHWAŁA Nr LXI/343/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 października 2023 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2024 dla ustalenia podatku rolnego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-11-22 12:45:20.
Data wprowadzenia: 2023-11-22 12:45:20
Opublikowane przez: Marcin Bielecki