UCHWAŁA Nr L/280/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ciepielowie w roku 2023

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-02-02 12:29:38.
 UCHWAŁA Nr L/281/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-02-02 12:29:58.
 UCHWAŁA Nr L/282/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIX/274/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2023 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-02-02 12:30:32.
 UCHWAŁA Nr L/283/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr XLIX/275/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-02-02 12:31:07.
 UCHWAŁA Nr L/284/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art.39 ust. 4 i ust.4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-02-02 12:31:35.
 UCHWAŁA Nr L/285/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Ciepielów oraz nadaniu jej statutu

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-02-02 12:31:59.
 UCHWAŁA Nr L/286/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Seniorów Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-02-02 12:32:24.
 UCHWAŁA Nr LI/287/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-03-20 09:32:41.
 UCHWAŁA Nr LI/288/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ciepielów na lata 2023-2025

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-03-20 09:33:03.
 UCHWAŁA Nr LI/289/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie wyboru członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-03-20 09:33:28.
 UCHWAŁA Nr LI/290/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr XLIX/275/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-03-20 09:34:02.
 UCHWAŁA Nr LII/291/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIX/274/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2023 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-03-20 09:35:44.
 UCHWAŁA Nr LII/292/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr XLIX/275/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-03-20 09:36:09.
 UCHWAŁA Nr LII/293/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie procedury związanej z nadaniem miejscowości Ciepielów statusu miasta

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-03-20 09:36:38.
 UCHWAŁA Nr LIII/294/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-04-13 12:37:30.
 UCHWAŁA Nr LIII/295/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciepielów w 2023 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-04-13 12:37:54.
 UCHWAŁA Nr LIII/296/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-04-13 12:39:16.
 UCHWAŁA Nr LIII/297/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów w części tekstowej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-04-13 12:39:44.
 UCHWAŁA Nr LIII/298/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-04-13 12:40:10.
 UCHWAŁA Nr LIII/299/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIX/274/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2023 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-04-13 12:40:56.
 UCHWAŁA Nr LIII/300/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr XLIX/275/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-04-13 12:41:22.
 UCHWAŁA Nr LIII/301/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-04-13 12:42:34.
 UCHWAŁA Nr LIII/302/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie funduszu sołeckiego w roku 2024

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-04-13 12:43:04.
 UCHWAŁA Nr LIV/303/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr XLIX/275/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-05-15 13:27:36.
Data wprowadzenia: 2023-05-15 13:27:36
Opublikowane przez: Marcin Bielecki