UCHWAŁA Nr XVIII/100/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinasowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetowych Gminy Ciepielów na lata 2020-2025

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-03-10 12:43:30.
 UCHWAŁA Nr XVIII/101/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej oraz trybu postepowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinasowanie wymiany kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetowych Gminy Ciepielów na lata 2020-2025

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-03-10 12:46:12.
 UCHWAŁA Nr XVIII/102/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie likwidacji środka trwałego stanowiącego mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-03-10 12:47:42.
 UCHWAŁA Nr XVIII/103/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/90/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-03-10 12:49:10.
 UCHWAŁA Nr XVIII/104/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-03-10 12:50:34.
 UCHWAŁA Nr XVIII/105/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ciepielowie w roku 2020

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-03-10 12:51:55.
 UCHWAŁA Nr XVIII/106/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-03-10 12:53:22.
 UCHWAŁA Nr XVIII/107/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Nr XVII/94/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-03-10 12:54:51.
 UCHWAŁA Nr XVIII/108/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-03-10 12:56:21.
 UCHWAŁA Nr XIX/109/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/93/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2020 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-03-20 11:05:28.
 UCHWAŁA Nr XIX/110/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Nr XVII/94/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-03-20 11:12:28.
 UCHWAŁA Nr XX/111/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 9 maja 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-05-29 14:10:01.
 UCHWAŁA Nr XX/112/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 9 maja 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów (zmiana nr 3)

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-05-29 14:12:02.
 UCHWAŁA Nr XX/113/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 9 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciepielów w 2020 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-05-29 14:20:19.
 UCHWAŁA Nr XX/114/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 9 maja 2020 roku w sprawie zmiany przeznaczenia lokali mieszkalnych na lokale użytkowe

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-05-29 14:20:37.
 UCHWAŁA Nr XX/115/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 9 maja 2020 roku w sprawie funduszu sołeckiego w roku 2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-05-29 14:25:22.
 UCHWAŁA Nr XX/116/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 9 maja 2020 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/97/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-05-29 14:27:40.
 UCHWAŁA Nr XX/117/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 9 maja 2020 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/93/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2020 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-05-29 14:30:49.
 UCHWAŁA Nr XX/118/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 9 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Nr XVII/94/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-05-29 14:31:20.
 UCHWAŁA Nr XX/119/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 9 maja 2020 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-05-29 14:33:15.
 UCHWAŁA Nr XXI/120/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ciepielów wotum zaufania

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-07-21 10:02:23.
 UCHWAŁA Nr XXI/121/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-07-21 10:04:55.
 UCHWAŁA Nr XXI/122/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-07-21 10:06:17.
 UCHWAŁA Nr XXI/123/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok – rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-07-21 10:07:31.
 UCHWAŁA Nr XXI/124/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie za 2019 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-07-21 10:09:42.
 UCHWAŁA Nr XXI/125/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Ciepielów za 2019 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-07-21 10:11:49.
 UCHWAŁA Nr XXI/126/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie likwidacji środka trwałego stanowiącego mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-07-21 10:13:08.
 UCHWAŁA Nr XXI/127/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/93/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2020 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-07-21 10:14:16 | Data modyfikacji: 2020-07-21 10:18:16.
 UCHWAŁA Nr XXI/128/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Nr XVII/94/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-07-21 10:17:18.
 UCHWAŁA Nr XXI/129/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wólka Dąbrowska

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-07-21 10:19:18.
 UCHWAŁA Nr XXI/130/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad przekazywania oczyszczalni ścieków użytkownikom

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-07-21 10:20:18.
 UCHWAŁA Nr XXI/131/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-07-21 10:23:38.
 UCHWAŁA Nr XXII/132/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie likwidacji środka trwałego stanowiącego mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-08-20 07:44:41.
 UCHWAŁA Nr XXII/133/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie likwidacji środka trwałego stanowiącego mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-08-20 07:45:54.
 UCHWAŁA Nr XXII/134/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie likwidacji środka trwałego stanowiącego mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-08-20 07:48:14.
 UCHWAŁA Nr XXII/135/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie likwidacji środka trwałego stanowiącego mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-08-20 07:50:20 | Data modyfikacji: 2020-08-20 08:09:27.
 UCHWAŁA Nr XXII/136/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie likwidacji środka trwałego stanowiącego mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-08-20 08:00:00.
 UCHWAŁA Nr XXII/137/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie likwidacji środka trwałego stanowiącego mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-08-20 08:00:59.
 UCHWAŁA Nr XXII/138/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Ciepielów od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad gruntów pod drogami o znaczeniu lokalnym – gminnym wybudowanych w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku p.p.m. Ciepielów w przebiegu alternatywnym” znajdujących się na terenie Gminy Ciepielów oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia zadania zarządzania tymi drogami

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-08-20 08:02:20.
 UCHWAŁA Nr XXII/139/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Nr XVII/94/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-08-20 08:03:22.
 UCHWAŁA Nr XXIII/140/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 września 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ciepielów w roku szkolnym 2020/2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-10-30 11:25:36.
 UCHWAŁA Nr XXIII/141/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 września 2020 roku w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chotyze

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-10-30 11:26:46.
 UCHWAŁA Nr XXIII/142/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia z Kierownikiem SPZOZ w Ciepielowie dotyczącej użyczenia przez Gminę Ciepielów nieruchomości zabudowanej oznaczonej Nr ewid. 51/1 położonej w miejscowości Pcin dla potrzeby fizjoterapii w Pcinie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-10-30 11:28:11.
 UCHWAŁA Nr XXIII/143/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Nr XVII/94/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-10-30 11:29:18.
 UCHWAŁA Nr XXIV/144/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2021 dla celów podatku rolnego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-12-21 09:55:37.
 UCHWAŁA Nr XXIV/145/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej oraz trybu postepowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinasowanie budowy instalacji kolektorów słonecznych ze środków budżetowych Gminy Ciepielów na lata 2021-2025

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-12-21 09:57:10.
 UCHWAŁA Nr XXIV/146/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-12-21 09:59:33.
 UCHWAŁA Nr XXIV/147/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ciepielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-12-21 10:00:46.
 UCHWAŁA Nr XXIV/148/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-12-21 10:02:15.
 UCHWAŁA Nr XXIV/149/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Nr XVII/94/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-12-21 10:03:31.
 UCHWAŁA Nr XXV/150/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2021 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-01-08 13:22:11.
 UCHWAŁA Nr XXV/151/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Ciepielów na rok 2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-01-08 13:23:43.
Data wprowadzenia: 2021-01-08 13:23:43
Opublikowane przez: Marcin Bielecki