Uchwała Nr XVII/100/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego Gmina Ciepielów jest organem prowadzącym

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-04-29 12:59:28.
 Uchwała Nr XVII/101/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie w określenia kryteriów, które brane będą pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w przypadku dzieci i młodzieży zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Ciepielów, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-04-29 13:00:06.
 Uchwała Nr XVIII/102/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-04-29 13:01:03.
 Uchwała Nr XVIII/103/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji do Spraw Młodzieży, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-04-29 13:01:48.
 Uchwała Nr XVIII/104/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-04-29 13:02:25.
 Uchwała Nr XVIII/105/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie uchylenia mocy obowiązującej Uchwały Nr 1/7/2014 Rady Gminy w Ciepielowie w sprawie powołania Komisji do opracowania Statutu i Regulaminu Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-04-29 13:03:00.
 Uchwała Nr XVIII/106/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie uchylenia mocy obowiązującej Uchwały Nr 1/6/2014 Rady Gminy w Ciepielowie w sprawie powołania Komisji do spraw wprowadzenia na terenie gminy Ciepielów funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-04-29 13:03:47.
 Uchwała Nr XVIII/107/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie funduszu sołeckiego w roku 2017

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-04-29 13:04:23.
 Uchwała Nr XVIII/108/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zmiany przeznaczenia lokali użytkowych na lokal mieszkalny

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-04-29 13:05:01.
 Uchwała Nr XVIII/109/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-04-29 13:17:00.
 Uchwała Nr XVIII/110/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-04-29 13:17:44.
 Uchwała Nr XVIII/111/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciepielów w 2016 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-04-29 13:18:43.
 Uchwała Nr XVIII/112/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/172/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w zespole szkół i szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-04-29 13:19:26.
 Uchwała Nr XVIII/113/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-04-29 13:20:07.
 Uchwała Nr XVIII/114/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-04-29 13:20:47.
 Uchwała Nr XVIII/115/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-04-29 13:21:29.
 Uchwała Nr XIX/116/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-04-29 13:23:26.
 Uchwała Nr XIX/117/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-04-29 13:24:17.
 Uchwała Nr XIX/118/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2016 - 2026

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-04-29 13:26:19.
 Uchwała Nr XX/119/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPMA.10.01.04-14-2951/15 pn. „Nowe przedszkole - nowe możliwości dzieci z Gminy Ciepielów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-07-05 11:41:04.
 Uchwała Nr XX/120/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-07-05 11:41:47.
 Uchwała Nr XX/121/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. przeprowadzenia negocjacji ws. zakupu nieruchomości

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-07-05 11:42:23.
 Uchwała Nr XXI/122/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Gminy Ciepielów w Antoniowie oraz zamiaru dokonania zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-07-05 12:51:36.
 Uchwała Nr XXI/123/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-07-05 12:54:46 | Data modyfikacji: 2016-07-05 12:58:36.
 Uchwała Nr XXI/124/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-07-05 13:00:16.
 Uchwała Nr XXI/125/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Ciepielów za 2015 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-07-05 13:01:26.
 Uchwała Nr XXI/126/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-07-05 13:02:12.
 Uchwała Nr XXII/127/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-08-01 13:40:20.
 Uchwała Nr XXII/128/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-08-01 13:41:00.
 Uchwała Nr XXII/129/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok – rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-08-01 13:41:45.
 Uchwała Nr XXII/130/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie za 2015 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-08-01 13:42:27.
 Uchwała Nr XXII/131/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-08-01 13:43:10.
 Uchwała Nr XXII/132/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-08-01 13:43:58.
 Uchwała Nr XXII/133/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-08-01 13:44:53.
 Uchwała Nr XXIII/134/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-09-22 10:05:54.
 Uchwała Nr XXIII/135/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2016 – 2026

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-09-22 10:06:41.
 Uchwała Nr XXIII/136/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-09-22 10:07:28.
 Uchwała Nr XXIV/137/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-09-22 10:29:35.
 Uchwała Nr XXIV/138/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-09-22 10:33:32.
 Uchwała Nr XXIV/139/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-09-22 10:34:16.
 Uchwała Nr XXIV/140/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/89/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie emisji obligacji

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-09-22 10:36:27.
 Uchwała Nr XXIV/141/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-09-22 10:37:31.
 Uchwała Nr XXIV/142/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2016 – 2026

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-09-22 10:38:31.
 Uchwała Nr XXV/143/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 5 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ciepielów a Ochotniczą Strażą Pożarną w Ciepielowie w sprawie realizacji zadania publicznego po tytułem „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego – zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Ciepielów”

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:00:54.
 Uchwała Nr XXV/144/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 5 października 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:01:42.
 Uchwała Nr XXVI/145/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 24 października 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:03:50.
 Uchwała Nr XXVII/146/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:53:51.
 Uchwała Nr XXVII/147/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów (zmiana nr 2)

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:58:45.
 Uchwała Nr XXVII/148/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Ciepielów”

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-12-28 10:01:16 | Data modyfikacji: 2016-12-28 10:04:46.
 Uchwała Nr XXVII/149/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-12-28 10:06:03.
 Uchwała Nr XXVII/150/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2017 dla celów podatku rolnego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-12-28 10:06:50.
 Uchwała Nr XXVII/151/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-12-28 10:07:34.
 Uchwała Nr XXVII/152/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/90/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-12-28 10:08:19.
 Uchwała Nr XXVII/153/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-12-28 10:09:07.
 Uchwała Nr XXVIII/154/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-01-11 12:33:04.
 Uchwała Nr XXIX/155/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 – 2026

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-01-11 12:59:07.
 Uchwała Budżetowa na rok 2017 Rady Gminy w Ciepielowie Nr XXIX/156/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-01-11 13:00:29.
 Uchwała Nr XXIX/157/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ciepielowie w roku 2017

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-01-11 13:01:27.
 Uchwała Nr XXIX/158/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii na rok 2017

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-01-11 13:02:30.
 Uchwała Nr XXIX/159/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzeniem schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-01-11 13:04:41.
 Uchwała Nr XXIX/160/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2016 – 2026

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-01-11 13:06:22.
 Uchwała Nr XXIX/161/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-01-11 13:06:44.
 Uchwała Nr XXIX/162/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-01-11 13:08:31.
Data wprowadzenia: 2017-01-11 13:08:31
Opublikowane przez: Marcin Bielecki